Projekti kood: Innove, 1.3.0102.12-0391
02.07.2012 – 30.06.2013

Projektis osalejate väljaõpe toimub selleks spetsiaalselt kohandatud koolitusprogrammi alusel ja lõpeb valdkondlike eksamitega ning neile väljastatakse rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat. Väljaõpe on eelduseks tööpraktikal osalemiseks, mille käigus omandavad sihtgrupi liikmed kogemuse reaalses töösituatsioonis.

Projekti sihtgruppi on oodatud 16-24 aastased töötud noored, kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana ja kellel on teadaolevalt keskmisest suurem huvi infotehnoloogia vastu või erialane ettevalmistus / töökogemus.

Koolituse eel koostatakse kõikidele gruppi valitutele esmane karjääriplaan ja sellele järgneb vajadusel tutvumispraktika ettevõttes.

Koolitusega paralleelselt toimuvad ka:
1. Tööklubid, mille eesmärk on valmistada ette projektis osalejad aktiivseks tööeluks, arendades selleks vajalikke sotsiaalseid ja tööotsingualaseid oskusi (kuidas kandideerida, kuidas koostada CV-d ja motivatsioonkirja, kuidas käituda tööintervjuul jne). Teoreetlised loengud vahelduvad praktiliste harjutuste ja rollimängudega. Samuti kaasatakse tööklubidesse (IKT valdkonna) ettevõtjad / viiakse tööklubi läbi ettevõtja juures.
2. Psühholoogiline-, sotsiaalne- karjääri- ja võlanõustamine. Taotleja senine kogemus näitab, et mõnda nimetatud nõustamisliikidest vajab praktiliselt iga sihtgrupi liige. Nõustamisi viiakse projekti käigus läbi nii grupinõustamisena (tööklubide raames) kui individuaalse nõustamisena paralleelselt erialakoolitustega.
Koolitusprogrammi kestvuseks on 18 päeva, koolituse viib läbi IT-Koolituskeskuse OÜ ja koolituse läbiviimine toimub Tallinnas alljärgnevate teemade lõikes:
1. Sissejuhatav seminar programmeerimisse – 2 päeva. Seminari eesmärgiks on anda õppijatele võimalus omandada teoreetiline raamistik programmeerimisest, erinevatest programmeerimiskeeltest, nende võimalustest ja erinevustest.
2. Course: Java Programming Language, Java SE 6 (vähemalt SL-275-SE6 või uuem) – 5 päeva. Java programmeerimiskeele koolitus võimaldab õppijal omandada põhjalikud baasteadmised ja -oskused, et iseseisvalt programmeerida kasutades Java programmeerimiskeelt. Koolituse lõppedes on õppijatel arusaam süntaksist, objekt-orienteeritud programmeerimisest, graafilise kasutajaliidese loomisest, sisend-väljund funktsioonist, eranditest jne.
3. Course: Developing Applications for the Java EE 5 Platform (vähemalt FJ-310-EE5 või uuem) – 5 päeva. The Developing Applications for the Java EE Platform koolitus võimaldab õppijal omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et luua ja arendada ärirakendusi, mis vastavad Java Platform, Enterprise Edition 5 (Java EE 5) tehnoloogia standarditele. Koolitusel käsitletakse teemasid: Enterprise JavaBeans (EJB), Java Persistence API (JPA) Servlets, JavaServer Pages (JSP) jne.
4. Course: Developing Web Services Using Java Technology, Java EE 6 – 5 päeva. Developing Web Services Using Java Technology, Java EE6 koolituse läbimine võimaldab õppijatel saada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et luua, rakendada ja juurutada veebiteenuseid klientidele, kes kasutavad Java platvormi Java Platform, Enterprise Edition 6 SDK (Java EE 6 SDK).
5. Course: Java Certification Preparation Seminar – 1 päev. Ühepäevase koolituse eesmärgiks on anda õppijatele võimalus kinnitada teoreetiline teadmine, et ennast ette valmistada Java Standard Programmer Certified Professional eksamiks.
6. Web based: ePractice: Java Enterprise Web Services Developer Certified Professional Exam. Veebipõhise koolituse eesmärgiks on anda õppijatele võimalus valmistada ennast täiendavalt ette, et sooritada edukalt Java Enterprise Web Services Developer Certified Professional eksam. E-õpe viiakse läbi paralleelselt auditoorse õppega.
7. Web based: ePractice: Java Standard Programmer Certified Professional Exam. Veebipõhise koolituse eesmärgiks on anda õppijatele võimalus valmistada ennast täiendavalt ette, et sooritada edukalt Java Standard Programmer Certified Professional eksam. E-õpe viiakse läbi paralleelselt auditoorse õppega.

Koolituse käigus antakse osalejatele piisavad ja põhjalikud teadmised, mis võimaldavad neil edukalt sooritada valdkondlikud eksamid, mis toimuvad kokku kahel päeval.

Koolitusprogrammi käigus tuleb sooritada alljärgnevad eksamid:
I. Java Standard Programmer Certified Professional Exam – eksami edukas sooritaja omandab rahvusvaheliselt tunnustatud Java Standard Programmer sertifikaadi .
II. Java Platform, Enterprise Web Services Developer Certified Expert Exam – eksami edukas sooritaja omandab rahvusvaheliselt tunnustatud Java Platform, Enterprise Web Services Developer sertifikaadi.

Pärast koolituste lõppu toimub tasustatav tööpraktika ettevõttes.
Läbitud koolitused ja praktika loovad eeldused Kutsekojas vastava kutsetunnistuse taotlemiseks (Kutsestandard NOOREM TARKVARAARENDAJA tase 3)

Pärast tööpraktika lõppu aitab Vaata Maailma SA sihtgrupi liikmetel leida omale sobiv töökoht mõnes Eesti IT-ettevõttes või muude tegevusvaldkondade ettevõttes.

Kandideerimiseks
Palume saata motivatsioonikiri (soovitavalt inglise keeles) ja CV (kindlasti märkida ka oma elukoha aadress) e-posti aadressil kursus@koolitus.ee märgusõnaga „JAVA programmeerija“. Kõigi kandideerijatega võetakse ühendust.

Lisainfot koolituse kohta saab telefonilt 618 1727 ja kirjutades aadressil kursus@koolitus.ee (projektijuht Heiki Mäeküla).